Kommunedelplan for Aurdalsåsen

Nord-Aurdal kommune
Kommunedelplan for Aurdalsåsen 2004 – 2016

Planutvalget drøftet høsten 2000 plansituasjonen på Aurdalsåsen og kommuneplanens målsetning om Aurdalsåsen som et satsingsområde for turistutvikling og hyttebygging. På bakgrunn av utvalgets drøfting ble det igangsatt arbeid med en kommunedelplan for Aurdalsåsen med plangrenser i samsvar med inndelingen i utmarksområder fra 1976.

Det ble senere besluttet at kommunedelplanen skulle omfatte både utmarksområde 15/ Aurdalsåsen og utmarksområde 16/ Sørei.

Arbeidet ble videreført av formannskapet som har behandlet planarbeidet som formell sak i møter den 27.03.03, 30.04.03, 04.09.03, 11.03.04

Kommunedelplan 2004 - 2016.

Les mer...